Livny, hills in Gornostaevka, Orlov region. Poklonniy cross

Livny, hills in Gornostaevka, Orlov region. Poklonniy cross

Livny, hills in Gornostaevka, Orlov region. Poklonniy cross